Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych - najważniejsze informacje

Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych – najważniejsze informacje

Zgodnie z polskim prawem budowlanym przeglądy instalacji elektrycznych powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. Celem inspekcji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zniwelowanie potencjalnych zagrożeń związanych z instalacją elektryczną.

Kontrole instalacji elektrycznych są ważne nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także w kontekście utrzymania sprawności i efektywności energetycznej instalacji. Prawidłowo przeprowadzony przegląd wykryje również usterki, które mogą być przyczyną zwiększonego zużycia energii.

Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych w świetle prawa

Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego przeglądy techniczne instalacji elektrycznych należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat. Są  one niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynków oraz zapobieganiu potencjalnych zagrożeniom, takich jak pożary czy porażenia prądem.

W ramach rutynowej kontroli powinny być sprawdzone takie elementy jak:

  • stan połączeń elektrycznych,
  • zabezpieczenia osprzętu,
  • środki ochrony przed porażeniem prądem,
  • oporność izolacji kabli,
  • uziemienie.

Inspekcja różnych elementów instalacji ma na celu upewnienie się, że jest ona w pełni sprawna i bezpieczna. Obowiązujący 5-letni termin może ulec skróceniu, gdy właściciel lub zarządca budynku przeprowadził prace modernizacyjne, remontowe lub dokonał rozbudowy obiektu.

Należy podkreślić, że regularne przeglądy elektryczne budynków oraz konserwacje instalacji są ważne, ponieważ mogą pomóc wykryć potencjalne problemy lub uszkodzenia odpowiednio wcześnie, zanim dojdzie do poważnych awarii lub niebezpiecznych sytuacji. Dzięki przeglądom można zidentyfikować i naprawić ewentualne wady w instalacji oraz zaktualizować ją do obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

instalacja elektryczna

Co składa się na przegląd instalacji elektrycznej?

Właściwe procedury, podział na etapy, oraz wykorzystywanie specjalistycznej aparatury pomiarowej są kluczowe dla rzetelnego i dokładnego przeprowadzenia kontroli. Szczegółowy zakres przeglądu technicznego jest opisany w normie PN-HD 60364-6:2008 “Instalacje elektryczne niskiego napięcia”. Obejmuje on między innymi:

  • inspekcję zewnętrzną przewodów elektrycznych,
  • wykonanie pomiarów elektrycznych,
  • przeprowadzenie prób eksploatacyjnych,
  • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej.

Wskazane obszary obejmują zarówno zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, pomiar parametrów, jak i środki ochrony. Przeglądy te pozwalają na wychwycenie potencjalnych problemów, które mogłyby prowadzić do awarii lub zagrożenia.

Należy również zwrócić uwagę na specjalne wymogi dotyczące instalacji aluminiowych oraz konieczność sprawdzenia pętli zerowej, uziemieniem gniazdek wtykowych oraz wyłączników różnicowoprądowych. Przeglądy instalacji elektrycznych są niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście starszych budynków, gdzie instalacje mogą ulegać degradacji w wyniku upływu czasu.

Kto może przeprowadzać przegląd instalacji technicznej?

Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych powinna przeprowadzać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do nadzoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Te kwalifikacje są określane jako uprawnienia typu D i są niezbędne dla osób pełniących funkcję dozoru nad instalacjami elektrycznymi.

Tylko osoby z takimi uprawnieniami są w stanie ocenić i przeprowadzić obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Wyniki i daty przeprowadzonych kontroli powinny być rejestrowane i odnotowywane w specjalnej książce danego obiektu budowlanego.

Tego rodzaju dokumentacja powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania instalacji i może stanowić ważne źródło informacji dla osób odpowiedzialnych za utrzymanie i konserwację instalacji elektrycznych.

Sam przegląd elektryczny budynku obejmuje szereg działań mających na celu ocenę stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji. Wszelkie zagrożenia lub nieprawidłowości powinny być weryfikowane i  korygowane w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowo funkcjonującej instalacji elektrycznej.

Sprawdź również: Odbiór techniczny mieszkania – co trzeba wiedzieć?

Ile jest ważny przegląd?

W Polsce, na podstawie przepisów prawa budowlanego, okresowy przegląd instalacji elektrycznych powinien być przeprowadzany co najmniej raz na 5 lat. Jednakże istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na częstotliwość przeprowadzania przeglądów lub okresy ich ważności.

Jeśli w ciągu 5 lat dokonano znaczących prac modernizacyjnych, remontowych lub naprawczych, konieczne jest przeprowadzenie kontroli w celu potwierdzenia zgodności nowych elementów z normami bezpieczeństwa.

Kolejną przesłanką do wykonania przeglądu jest stan instalacji. Jeśli jest ona stara lub widać na niej okopcenia, osmolenia lub inne uszkodzenia, również jest konieczne wezwanie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia w celu sprawdzenia instalacji.

Ponadto mogą istnieć lokalne przepisy, które wpływają na częstotliwość i zakres przeglądów instalacji elektrycznych. Taką przesłanką może być również przeznaczenie budynku lub jego stan techniczny.

Należy więc przestrzegać obowiązujących przepisów, kierować się zdrowym rozsądkiem oraz uwzględniać specyficzne warunki i potrzeby danego obiektu. Regularne przeglądy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników i optymalnego funkcjonowania instalacji elektrycznych.